ul. Bednorza 19
40-384 Katowice

Mobilny CRM

Mobilny CRM jest w systemie PSMobile Sale to przede wszystkim  Moduł Wizyty. Pozwala planować i realizować wizyty u klientów. Planujemy je systemie PSMobile Center, a następnie pobieramy przez aplikację podczas procesu synchronizacji danych. Wizyty możemy tworzyć „ręcznie” przez użytkowników aplikacji mobilnej.

Wizyty

Planowanie w aplikacji PSMobile Sale – Mobilny CRM może odbywać się z dwóch poziomów:

– z poziomu menu, w module Klienci opcja Wizyta:

 

Ikona nowej wizyty klienta w aplikacji mobilnej dla PH

 

– z poziomu modułu Wizyt opcja Nowa wizyta (w tym przypadku aplikacja poprosi na następnym wyświetlonym ekranie o wybranie klienta):

Wprowadzanie nowej wizyty w systemie dla PH

 

Następnie użytkownik ma możliwość zdefiniowania szczegółów wizyty takich jak data początkowa i data końcowa wizyty oraz wprowadzenia ewentualnych uwag do całej wizyty.

Należy także dodać zadania dla wizyty klikając ikonę strzałki w dół w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierając z menu opcję Zadanie.

Wprowadzanie zadania w wizycie systemu dla PH

 

Z wyświetlonej listy należy wybrać zadanie, jakie użytkownik chce zrealizować u klienta:

 

Wybór typu zadania w wizycie systemu dla przedstawicieli handlowych

 

Po tym jak wybraliśmy wszystkie zadania, jakie mają zostać wykonane u klienta, można dokonać zatwierdzenia wizyty. W tym celu należy kliknąć ikonę strzałki w dół w prawym górnym rogu, a następnie wybrać opcję Zatwierdź.

Wizyty w realizacji

Zatwierdzene wizyty do realizacji przenosimy do okna Wizyt w realizacji.

Wizyty w realizacji: okno zawiera wszystkie wizyty, które powinny być zrealizowane przez przedstawiciela. W pierwszej kolejności, kolorem czerwonym, oznaczają się wizyty do odrzucenia, ponieważ czas ich realizacji już minął. W dalszej kolejności – kolorem białym – oznaczają się wizyty bieżące. Kolorem szarym oznaczają się wizyty, które należy wykonać w przyszłości.

Dodatkowo lista wizyt  rozdzielone są separatorami określającymi datę realizacji wizyt wraz z informacją o nazwie dnia.

Lista wizyt w realizacji w systemie dla PH

 

Pozostałe ekrany dostępne w module Wizyt to:

Planowanie wizyt: okno zawierające bieżące, zaplanowane wizyty. Każdą zaplanowaną wizytę, można otworzyć do realizacji lub odrzucić. Możliwość taką uzyskamy po naciśnięciu ikony strzałki po prawej stronie w wierszu wybranej wizyty na liście.

 

Planowanie wizyt w systemie dla przedstawicieli handlowych

 

Zrealizowane wizyty: okno zawiera wszystkie wizyty, niezależnie od statusu ich wykonania (zrealizowane lub odrzucone).

 

Wizyty zrealizowane w systemie dla PH

 

Niezrealizowane wizyty: na oknie tym wyświetlają się wszystkie wizyty, które są do zrealizowania, ale z jakiś powodów nie są zrealizowane do dnia bieżącego.

 

Wizyty niezrealizowane w systemie dla PH

 

W systemie Mobilny CRM Możliwe jest wyszukiwanie wizyty za pomocą filtra w górnej części listy. Aby to zrobić wystarczy wpisać część nazwy klienta, do którego przypisana jest wizyta w pole u góry listy. Filtrowanie możliwe jest również po nazwie trasy Wizyty. Aby zmienić warunek wyszukiwania należy kliknąć w przycisk znajdujący się przed polem tekstowym wyszukiwania i wybrać z listy pożądaną opcję. Użytkownik może również przejść do zakładki sortowanie, w której można ustawić sortowanie rosnące lub malejące odnoszące się do filtru.

Aby wyszukać kontrahenta po części nazwy, należy w filtrze zaznaczyć opcję Wyszukiwanie frazowe.
W przeciwnym wypadku aplikacja będzie wyszukiwać klientów traktując wpisywaną frazę, jako początek tekstu.

Oprócz wyszukiwania możliwe jest również filtrowanie/zawężanie listy wizyt według: miasta klienta, ulicy klienta oraz planu realizacji. Aby skorzystać z filtrowania należy kliknąć na ikonę lejka w górnej części listy, wybrać interesujące ustawienia filtra zaznaczając je krzyżykiem, a następnie wybrać przycisk Zastosuj filtr – wówczas ikona filtru zmieni kolor na czerwony.

Mobilny CRM – Kopiowanie dnia pracy

Istnieje także możliwość kopiowania wybranych wizyt niezależnie od tego, jaki posiadają status (W realizacji, Planowane, Zrealizowane). W celu wykonania kopii danej wizyty należy kliknąć w ikonę strzałki w dół, a następnie wybrać opcję Kopiuj. W procesie kopiowania wizyt, kopiowane są wszystkie zadania z wizyty pierwotnej.

Ikona kopiowania wizyty w systemie dla przestawicieli handlowych

 

Wyświetli się komunikat pozwalający wykonać kopię wizyty dla innych klientów (należy wybrać opcję TAK) lub dla tego samego klienta (należy wybrać opcję NIE).

 

Komunikat potwierdzający kopiowanie wizyt w systemie dla PH

 

W przypadku kopiowania wizyty dla innych klientów wyświetli się lista klientów, na której możemy zaznaczyć tych kontrahentów, dla których chcemy utworzyć wizyty.

Korzystając z dostępnych na oknie filtrów, możemy w szybki sposób wybrać klientów np. z jednego miasta.

Po wybraniu klientów należy nacisnąć przycisk .

 

Wybór klientów do kopiowanych wizyt handlowca w systemie CRM

 

Wyświetli się kolejne okno, na którym możemy zdecydować czy wizyty, które tworzymy mają trafić na okno wizyt planowanych (wizyty planowane można edytować), czy od razu mają zostać zatwierdzone przez system i oczekiwać na wykonanie w oknie wizyt w realizacji (wizyty w realizacji można zrealizować lub odrzucić – nie ma możliwości ich dalszej edycji).

 

Wybór trybu kopiowania wizyty w systemie dla przedstawicieli handlowych

Na kolejnym oknie określamy zakres dat realizacji dla tworzonych wizyt.

Zakres dat kopiowania wizyt handlowca w systemie mobilny CRM

 

O poprawnym wykonaniu kopii wizyt informuje stosowny komunikat:

 

Kominikat potwierdzający kopiowane wizyty w systemie dla PH

 

Jeżeli wizyty nie uda się automatycznie zatwierdzić, wyświetli się odpowiednia informacja. Wizyty dla tych klientów utworzorzą się  jako wizyty planowane.

 

Komunikat potwierdzający kopiowanie wizyt do planowanych w systemie CRM

 

W systemie możliwe jest także kopiowanie „całego dnia pracy”. Mechanizm ten pozwala utworzyć wizyty w wybranym przez użytkownika dniu na podstawie wizyt, które są już zatwierdzone do realizacji lub zostały zrealizowane w dowolnym dniu.

Opcja Kopiuj dzień dostępna jest z poziomu listy wizyt, a jej obsługa jest analogiczna do opcji kopiowania pojedynczej wizyty. Podczas kopiowania wizyt w ten sposób, użytkownikowi dodatkowo wyświetla się lista kontrahentów, dla których utworzą się wizyty (lista kontrahentów, u których były planowane wizyty w dniu wybranym przez użytkownika). Użytkownik ma możliwość odrzucenia kontrahentów, dla których nie chce tworzyć wizyt.  Podczas wykorzystywania opcji Kopiuj dzień, przenoszone są do nowych wizyt informacje związane z Kolejnością wizyt (funkcjonalność Kolejności wizyt opisana została poniżej).

 

Ikona kopiowania dnia z planem wizyt w systemie CRM

 

Plan realizacji

Aplikacja Mobilny CRM umożliwia także ograniczenie wyświetlanych na liście wizyt do podanego zakresu czasowego. Aby użytkownik mógł skorzystać z takiego filtra, należy kliknąć na ikonę lejka w górnej części listy, a następnie wybrać Plan realizacji. Wyświetli się wówczas okno pozwalające na wprowadzenie zakresu czasowego wyświetlanych pozycji na liście Wizyt. Opcja Ilość dni pozwala zawężać listę wizyt do zakresu czasowego od dnia bieżącego do ilości dni podanej przez użytkownika. Po ustawieniu parametrów należy kliknąć przycisk OK, a następnie zatwierdzić działanie filtra przyciskiem Zastosuj filtr. Lista wizyt skróci się do pozycji mieszących się w podanym zakresie czasowym.

 

Filtrowanie dat w wizytach w systemie CRM dla przedstawicieli

 

 

Zadania

Po kliknięciu na liście wizyt w wybraną wizytę, na ekranie wyświetla się jej karta. Zawiera dwie zakładki (ekrany rozszerzone). Pierwsza zakładka to ekran zadań, które należy wykonać w danej wizycie:

 

Karta zadan w systemie CRM dla przedstawicieli

 

Druga zakładka to ekran szczegółów wizyty, na którym prezentujemy informacje związane z kontrahentem, terminem planowanego wykonania danej wizyty, statusem całej wizyty oraz ewentualnymi uwagami dla całej wizyty:

 

Szczegóły wizyty w aplikacji mobilnej CRM dla handlowców

 

Na ekranie zadań danej wizyty, użytkownik widzi zadania, jakie powinien wykonać podczas wizyty u wybranego kontrahenta. Użytkownik może zrealizować wybrane zadanie lub odrzucić je. Wyboru odpowiedniej operacji dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku strzałki w dół dla konkretnego zadania, a następnie wybraniu odpowiedniej opcji. Użytkownik może odrzucić wybrane zadanie lub zadania z całej wizyty, albo odrzucić całą wizytę u danego kontrahenta. System wymaga podania przyczyny odrzucenia zadania/wizyty.

 

Lista zadań w wizytach w mobilnym systemie CRM

 

Jeżeli w systemie aktywna jest funkcjonalność rejestrowania czasu trwania wizyty, przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych zadań należy nacisnąć przycisk . Dzięki temu zarejestruje się początek wizyty i dostępne do realizacji staną się wszystkie zadania.

W systemie możemy ustawić kolejność wizyt, według której przedstawiciele zrealizują wizyty.

 

Kolejność realizacji wizyt w CRM - systemie dla przedstawicieli handlowych

 

Dla każdej wizyty możemy określić kolejność jej wykonania w ciągu dnia. Możeny ją ustawić dla wizyt planowanych oraz wizyt zatwierdzonych do realizacji. Uszeregowanie wizyt widoczne jest na oknie wizyt w zaznaczonym na obrazku miejscu:

 

Priorytet na wizytach w realizacji w programie CRM

 

Kolejność można ustawić albo na oknie szczegółów wizyty, albo z poziomu listy wizyt za pomocą opcji Kolejność. Podczas kopiowania wizyt, każda skopiowana wizyta otrzymuje kolejność „0”.

Aplikacja domyślnie wyświetla listę wizyt posortowaną zgodnie z ustawioną kolejnością wizyt. Aplikacja nie kontroluje wprowadzanych wartości kolejności, w stosunku do już istniejących wizyt. Jeżeli kilka wizyt otrzyma taką samą kolejność, to wyświetlają się one według kolejności dodania do realizacji w danym dniu.

 

Lista wizyt w realizacji z ich priorytetami w systemie Mobilny CRM

 

 

Mobilny CRM Wizyty – Kalendarz

W systemie PS Mobile – Mobilny CRM istnieje możliwość wyświetlenia wizyt w formie kalendarza. Aby to zrobić należy wybrać z górnego menu opcję Pokaż kalendarz. Opcja ta pozwala wyświetlić utworzone wcześniej w systemie wizyty – nie ma możliwości edycji istniejących wizyt lub tworzenia nowych wizyt w oknie kalendarza. Kalendarz dostępny jest dla wizyt zatwierdzonych do realizacji oraz dla listy wizyt planowanych.

 

Kalendarz z wizytami do realizacji w systemie mobilny CRM

 

Wyświetla się okno, w którego menu dostępne mamy opcje:

  • Miesiąc,
  • Tydzień,
  • Lista wizyt (powrót do listy wizyt)

 

CRM - Rodzaje kalendarzy z wizytami do realizacji w systemie dla PH

 

Domyślnie kalendarz uruchamia się w formie prezentującej wizyty w bieżącym miesiącu. Dni zaznaczone na zielono oznaczają dni, w których zostały stworzone wizyty. Wyświetlona liczba oznacza ilość wizyt stworzonych na dany dzień. Dzień wybrany przez użytkownika dzień wyróżnia się ciemniejszym kolorem zielonym. Dla wybranego dnia wyświetla się lista wizyt poniżej kalendarza. Prezentują się one zgodnie z ustaloną Kolejnością (opcja opisana powyżej).

 

Kalendarz miesięczny z wizytami do realizacji w programie Mobilny CRM

 

Kalendarz wyświetlony w postaci tygodnia prezentuje bieżący tydzień oraz informacje o wizytach zaplanowanych w tym tygodniu:

 

Kalendarz tygodniowy z wizytami do realizacji w systemie dla PH

 

Moduł Wizyty pozwala uporządkować dzień pracy przedstawiciela handlowego. Etapy jesgo pracy opisujemy zarówno w mobilnej aplikacji PSMobile Sale jak i w „webowej” aplikacji PSMobile Center.

Mapa

W Menu wizyt w realizacji dostępna jest opcja Mapa:

 

Ikona mapy z wizytami w realizacji w systemie mobilny CRM

 

Opcja dostępna jest na każdej zakładce w module w tym module.

Pozwala ona wyświetlić na mapie klientów, dla których są w bieżącej chwili widoczne wizyty na liście wizyt:

 

 

Pinezki z klientami na mapie w systemie CRM dla handlowców

Kliknięcie w wybrany znacznik wyświetli nazwę klienta.

Mapa wizyt w relizacji z danymi klienta w aplikacji mobilny CRM

 

Jeżeli mapy firmy Google nie rozpoznały adresu, który wprowadziliśmy  (np. nie jest prawidłowy) to go nie wyświetlą.

 

Powrót do listy modułów